HomeОбразованиеRelated VideosMore From: FXPRIMUS - The Safest Place to Trade

Trade To Win a BRAND NEW VW Beetle with FXPRIMUS - Vietnamese

1 ratings | 67 views
Bạn muốn giành được chiếc xe hoàn toàn mới chỉ bằng cách giao dịch như thường lệ như thế nào? Vâng, với FXPRIMUS, giấc mơ của bạn sắp thành hiện thực! Nhân dịp kỷ niệm mười năm, chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội giành được chiếc xe VW beetle hoàn toàn mới. Chỉ cần làm những gì bạn làm tốt nhất... giao dịch! Để giành được chiếc xe là cực kỳ đơn giản – từ ngày 01/09 cho tới ngày 31/12, mỗi 10 lô bạn giao dịch, bạn sẽ được ghi danh vào chương trình rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi đã đặt một thanh tiến độ trong khu vực thành viên của bạn để bạn có thể theo dõi số lượt bạn ghi danh chương trình rút thăm. Hãy nhớ rằng, bạn giao dịch càng nhiều, cơ hội bạn giành được chiếc xe VW Beetle mới, tùy chỉnh càng lớn! Vậy thì, bạn đang chờ đợi điều gì? Hãy bắt đầu giao dịch tại Nơi An toàn nhất để Giao dịch! FXPRIMUS is a leading online broker providing trading services for forex, commodities, metals, energies, stocks and indices. Serving traders in 200+ countries across 6 continents, FXPRIMUS offers award-winning trading conditions and order execution, multilingual 24/5 support and unrivalled fund safety measures, enabling clients to trade 120+ instruments, via advanced web and mobile trading platforms. Open your account today at https://www.fxprimus.com/vi/int Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.