HomeОбществоRelated VideosMore From: HKPinoyTV

Meet the New OWWA Welfare Officer in Hong Kong

0 ratings | 61 views
Go to http://www.hkpinoytv.com for more news on the Hong Kong Filipino community. Meet the New OWWA Welfare Officer in Hong Kong Mula sa OWWA Region 2, magbibigay ng kanyang serbisyo sa ating mga OFW ang bagong OWWA Officer 1 na si Virsie Tamayao. Inaanyayahan ni Tamayao ang ating mga OFW, dumating noong 23 May sa opisina ng POLO dito sa Hong Kong, na dumulog sa kanilang opisina kung nangangailangan ng tulong. Facebook=https://www.facebook.com/HKPinoyTVNews/ Website=http://www.hkpinoytv.com SUBSCRIBE=https://www.youtube.com/user/HKPinoyTV -=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-­=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= NOTE=I DO NOT OWN ANY OF THE MUSIC IN THE VIDEO. THE CREDIT GOES TO THE RESPECTIVE MUSIC CREATORS ----------------------------------------­----------------------------------------­-----
Category: Общество
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.