HomeОбществоRelated VideosMore From: HKPinoyTV

HKD to Peso exchange rate on the rise for OFW remittance

6 ratings | 4033 views
HKD to Peso exchange rate on the rise for OFW remittance Go to http://www.hkpinoytv.com for more news on the Hong Kong Filipino community. HKD to Peso exchange rate on the rise for OFW remittance Dagsa ang ating kababayan sa pagpapadala ng pera para sa kanilang mahal sa buhay noong nakaraang Linggo. Maliban sa unang Linggo ito ng buwan at suweldo ng karamihan noong katapusan ng buwan ng Pebrero, ang mataas na palit ng dolyar sa Piso ay naging dahilan din upang makapagpadala sa kanilang pamilya sa atin. Sa ilang remittance shops sa Worldwide, mahabang pila ang nasaksihan ng HKPinoyTV. Ang palitan ng bawat isang HKD sa Piso ay nagmumula sa P6.28 hanggang P6.48 noong Linggo gamit ay kilalang bangko at ilang remittance shops ng pagpapadala ng pera sa atin. Facebook=https://www.facebook.com/HKPinoyTVNews/ Website=http://www.hkpinoytv.com SUBSCRIBE=https://www.youtube.com/user/HKPinoyTV -=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-­=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= NOTE=I DO NOT OWN ANY OF THE MUSIC IN THE VIDEO. THE CREDIT GOES TO THE RESPECTIVE MUSIC CREATORS ----------------------------------------­----------------------------------------­-----
Category: Общество
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.